Dne 1. 7. 2019 nastane účinnost nového Soutěžního řádu KAČR.

Soutěžní řád KAČR - účinnost 1. 7. 2019.

Soutěžní řád

Soutěžní řád (platný a účinný od 7. 6. 2018)

Soutěžní řád Klubu agility České republiky, z. s.

Platný a účinný od 7. června 2018

I. Úvod

1. Tento Soutěžní řád je závazný pro všechny závody agility na území České republiky, na které jsou delegováni rozhodčí agility (dále jen rozhodčí) podle pravidel Klubu agility České republiky, s. (dále jen KAČR), a dále pro všechny závodníky, kteří se jich účastní.

2. Tento řád je závazný pro všechny členy KAČR.

3. Všechna sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými stanovami KAČR a dle Řádu agility, který je překladem FCI reglementu s doplněními, a Pravidel Paragility World Chamionship (PAWC, verze 2: 01/2017). Pro potřeby KAČR se z FCI reglementu používá pouze část A, a to oddíly 1 až A.5. Ostatní části jsou pro použití v České republice upraveny tímto soutěžním řádem.

II. Podmínky pro pořádání akcí

1. Všeobecné podmínky pro závody agility

1.1. Výsledky závodu budou uznány KAČR, pokud pořadatel dodrží normativy KAČR.

1.2. Závod může posuzovat pouze rozhodčí delegovaný KAČR či mezinárodní rozhodčí delegovaný jeho národní organizací. Změnu v delegaci rozhodčího je oprávněn v odůvodněných případech provést pouze výbor KAČR. Rozhodčí může umožnit po dohodě s pořadatelem hospitaci adeptovi na rozhodčího. Veškerá činnost a působení rozhodčích se řídí Řádem rozhodčích.

1.3. Závod musí:

 • být zařazen do termínového kalendáře KAČR
 • posoudit delegovaný rozhodčí
 • splňovat podmínky dané normativy KAČR.

1.4. Pořadatel má právo odmítnout jakoukoli přihlášku bez udání důvodů s výjimkou přihlášky rozhodčího, a to českého i zahraničního.

1.5. Výsledky oficiálních soutěží podle výkonnostních kategorií musí být zapsány do výkonnostních průkazů. Výsledky mistrovských soutěží (MČR, MČRM, MČR PAWC, MČR plemene ) mohou být do výkonnostního průkazu zapsány dle uvážení pořadatele. Závodníkům kategorie paragility mohou být zapsány výsledky z každého závodu.

2 Akce zařazované do termínového kalendáře KAČR

2.1. Do termínového kalendáře se zařazují následující akce:

 • závody agility, na které je delegován rozhodčí agility
 • Mistrovství České republiky, Mistrovství České republiky mládeže, Mistrovství světa FCI, European Open, European Open Junior, Mistrovství České republiky v paragility a PAWC
 • významné závody v zahraničí, školení a jiné akce pořádané pod záštitou KAČR.

2.2. Databázi závodů spravuje osoba pověřená výborem KAČR. Podrobné informace o akci uvádějí příslušné propozice. V propozicích musí být uvedena plnoletá osoba odpovědná za závod, která je členem KAČR. Propozice jsou závazné ve všech bodech, které nejsou v rozporu s platnými normativy KAČR, a to pro všechny účastníky závodu.

3. Podmínky účasti na závodech agility

3.1 Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu (dále jen PP) nebo bez něj. Věk psa musí být 18 měsíců nebo více v den konání soutěže.

3.2 Závodníci musí mít vystavený výkonnostní průkaz, který při prezenci předloží organizátorovi závodu. Dále musí splnit veterinární a další podmínky předepsané pořadatelem.

3.3 Jeden psovod může startovat i s více psy. Všechny soutěže zařazené do jednoho dne musí absolvovat pes v jednom týmu, tj. se stejným psovodem, a to pouze v jedné výkonnostní kategorii.

3.4 Hárání feny musí být oznámeno pořadateli před zahájením závodu a pořadatel může háravým fenám určit startovní pořadí.

3.5 Zahraniční závodníci se mohou zúčastnit soutěží po předložení výkonnostního průkazu vydaného vlastní národní organizací.

3.6 Rozhodčí se může zúčastnit každého závodu, na který není delegován, bez předchozího přihlášení. Je-li rozhodčí delegován na závod, může závodit pouze v soutěžích, které neposuzuje.

3.7 Po celou dobu konání závodu musí být chování závodníků v souladu s právními předpisy upravující ochranu zvířat, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Od závodníků se očekává, že se budou řádně chovat a budou vhodně oblečeni. Závodníci i návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele.

3.8 Účastnit se nesmí:

 • březí feny a feny do dovršeného 3. měsíce po porodu
 • psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění
 • psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem
 • psi pod vlivem povzbuzujících a zakázaných prostředků
 • psi agresivní vůči lidem nebo ostatním psům.

4 Soutěže, kategorie a třídy

4.1 Jsou pořádány tři druhy soutěží:

 • soutěže agility podle výkonnostních kategorií („zkoušky“)
 • soutěže bez rozlišení výkonnostních kategorií
 • hry

4.1.1 Oficiální soutěže agility podle výkonnostních kategorií („zkoušky“)

Existují dvě oficiální třídy, které jsou dále rozděleny do tří výkonnostních úrovní:

 • Agility 1, Agility 2, Agility 3 - včetně kontaktních zónových překážek (A1, A2, A3)
 • Jumping 1, Jumping 2 a Jumping 3 - bez kontaktních zónových překážek (J1, J2, J3).

4.1.1.1 Agility/Jumping 1

Mohou se zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii 2 nebo 3 a týmy paragility skupiny 5 a 7.

4.1.1.2 Agility/Jumping 2

Mohou se zúčastnit pouze týmy, které nejméně třikrát absolvovaly soutěž Agility 1 bez trestných bodů u minimálně dvou různých rozhodčích a týmy paragility skupiny 1, 2, 3, 4 a 6.

4.1.1.3 Agility/Jumping 3

Mohou se zúčastnit pouze týmy, které nejméně pětkrát absolvovaly soutěž Agility 2 bez trestných bodů s umístěním do třetího místa minimálně u tří různých rozhodčích. Po splnění podmínek pro start v soutěži Agility/Jumping 3 může tým kdykoliv v této výkonnostní kategorii začít soutěžit a setrvat tam libovolně dlouho. Pokud tým opustí kategorii Agility/Jumping 3 do kategorie 2, může v kategorii 3 soutěžit opět po splnění podmínek přestupu z kategorie 2 do kategorie 3.

Pokud pořadatel start v soutěžích Agility úrovně 2 nebo 3 omezí jinak než maximálním počtem účastníků, pak jsou tyto soutěže považovány za hry, nejsou zapisovány do VP a nemohou být započítávány pro splnění podmínek přestupu do A3 nebo získání A3Ch.

Pokud psovod získá výkonnostní průkaz na psa, který soutěží v jiném týmu ve výkonnostní kategorii 2 nebo 3, může začít soutěžit v kategorii 1 nebo 2 podle vlastního rozhodnutí. Pro další přestupy mezi kategoriemi již platí pravidla uvedená v tomto soutěžním řádu.

4.1.2 Soutěže bez rozlišení výkonnostních kategorií

4.1.2.1 Agility

Soutěže Agility jsou otevřené pro všechny týmy výkonnostní kategorie 1, 2 a 3. Soutěžit se může na tratích s libovolným stupněm obtížnosti.

4.1.2.2 Jumping

Soutěže Jumping jsou otevřené pro všechny týmy výkonnostní kategorie 1, 2 a 3. Soutěžit se může na tratích s libovolným stupněm obtížnosti. Trať neobsahuje žádné překážky s kontaktními zónami.

4.1.2.3 Agility/Jumping Paragility

Psovod může soutěžit pouze v jedné skupině pro paragility.

Skupina 1: Psovod na vozíku poháněného bateriemi (např. elektrický invalidní vozík, skútr, atp.). Skupina 2: Psovod na ručně poháněném mechanickém invalidním vozíku.

Skupina 3: Psovod, který je mírně postižen v kvalitě chůze (ve srovnání s osobou bez zdravotního postižení).

Skupina 4: Psovod, který je značně postižen v kvalitě chůze.

Skupina 5: Psovod, u kterého je chůze téměř znemožněna jeho hendikepem.

Skupina 6: Psovodi s hendikepem v oblasti sluchu, zraku nebo jiné části těla, u kterých není omezen pohyb – běh. Těžce zrakově postižený psovod může mít na parkuru doprovodnou osobu.

Skupina 7: Psovodi s mentálním hendikepem. Po konzultaci s rozhodčím může být na parkuru i doprovodná osoba.

Psovodi jsou zařazeni do skupiny podle zdravotního hendikepu, nikoli podle velikosti psa. Kategorie psů S, M, L se vyhodnocují dohromady.

Soutěž paragility probíhá na odpovídající obtížnosti trati s upravenou výškou či rozměry překážek:

 • skokové překážky a skok daleký small maximálně 25 cm, medium maximálně 35 cm, large maximálně 55 cm proskokový kruh maximálně 55 cm pro všechny kategorie
 • áčko může na výšku mít méně než 170 cm pro všechny

4.2 Hry

4.2.1 Do programu závodu mohou být jako doplňkové zařazeny i různé hry včetně soutěží veteránů. Všechny hry by měly ctít ideje agility a zajišťovat bezpečnost psů i závodníků. Na schůzce před startem jednotlivých soutěží vysvětlí rozhodčí jejich pravidla.

4.2.2 Výsledky se nemusí zpracovávat do databáze a nezapisují se do výkonnostního průkazu. Pořadatel je však povinen i z těchto soutěží odvést odvody. Pro všechny hry platí minimální věk psa 18 měsíců, je nutné dodržovat ustanovení platných normativů na ochranu zvířat. Tyto soutěže nesmí nést název zaměnitelný se soutěží dle bodu 4.1.1 a 4.1.2 soutěžního řádu a musí být jako hry označeny v propozicích závodu.

4.2.3 Rozhodčímu je každá taková hra započítávána do celkového počtu posouzených běhů za jeden den.

4.2.4 Hodnocení může být použito standardní, nebo je lze změnit podle typu pořádané soutěže.

4.2.5 Pravidla pro zařazení do výškových kategorií u psů, kteří se ještě neúčastnili soutěží dle bodu 4.1.1 a 1.2 soutěžního řádu, určuje pořadatel po domluvě se závodníkem.

4.2.6 Počet soutěží v hrách určuje pořádající klub a záleží na počtu přihlášek a času, který je pro závody k dispozici.

4.2.7 Ostatní podmínky a odlišnosti od řádu agility určuje pořadatel s delegovaným rozhodčím, což znamená, že pořadatel závodu spolu s delegovaným rozhodčím rozhoduje o všech podmínkách a odlišnostech od Řádu agility, které v tomto případě musí celkově nebo částečně zveřejnit v propozicích, nejpozději s nimi účastníky seznámí před prohlídkou trati takovéto soutěže. Může se jednat např. o velikost plochy pro stavbu parkuru, výšku a délku skoků, vzdálenost mezi překážkami, ale také specifická pravidla posuzování soutěže. Všechny odlišnosti musí splňovat podmínky bezpečnosti pro psy i závodníky. Rozhodující slovo pro určování specifických podmínek a odlišností od Řádu agility má delegovaný rozhodčí.

5 Pořadatel

5.1 Pořadatelem závodu může být právnická i fyzická osoba. Osobou odpovědnou za závod musí být fyzická osoba - člen KAČR, starší 18 let. Tato osoba zodpovídá za přípravu, průběh i vyhodnocení akce, za správnost vyúčtování a platby odvodů ze závodu, za správnost výsledků a za správnost jejich zápisu do výkonnostních průkazů.

5.2 Na každý závodní den musí mít pořadatel k dispozici minimálně jednu kompletní sadu překážek tak, jak je uvedena v Řádu. Tato povinnost neplatí pro pořadatele závodu bez kontaktních zónových překážek a pořadatele her.

5.3 Pořadatel může podmínit účast v závodu zaplacením startovného, jehož výši a splatnost určí v propozicích závodu.

5.4 Povinnosti pořadatele:

 • dodržet ustanovení Řádu agility ČR, Soutěžního řádu, Řádu na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.) a všech souvisejících právních předpisů
 • zajistit organizaci akce od její přípravy až po ukončení
 • mít k dispozici prostor pro parkur o rozměrech alespoň 20 x 40 m, případně jiný rozměr, který nesmí mít plochu menší než 800 m2. Povrch nesmí být nebezpečný pro psy ani psovody (bez střepů skla, hřebíků, děr ). Na ploše menší, než je stanoveno v platných normativech, je možné pořádat závod pouze se souhlasem delegovaného rozhodčího a tuto skutečnost musí pořadatel předem zveřejnit v propozicích, a to včetně rozměru plochy (ve formátu XX × YY m)
 • dbát na to, aby účastníci ani diváci svým chováním nenarušovali řádný průběh akce
 • zajistit odpovídající podmínky pro práci rozhodčího (ubytování, občerstvení ) a finanční vyrovnání s ním
 • dostatečně předem splnit ohlašovací povinnost veterinární správě, hygienikům a místnímu úřadu podle aktuálních právních předpisů
 • zajistit delegaci rozhodčího, který je na základě delegace členského subjektu FCI oprávněn posuzovat daný typ závodu; v případě delegace zahraničního rozhodčího nejméně 8 týdnů (nebo 21 dnů – viz III, bod 1.1 tohoto řádu) před pořádáním akce zajistit zařazení akce včetně jména rozhodčího do termínového kalendáře a požádat určeného člena výboru o vyřízení souhlasu s posuzováním. V případě domluveného českého rozhodčího zajistit zařazení akce do termínového kalendáře nejpozději 21 dnů před pořádáním akce
 • nejpozději 21 dnů před prvním dnem závodu zaslat delegovanému rozhodčímu propozice s přesným programem závodů a seznam překážek (vč. délky pevných tunelů a povrchu zónových překážek), které jsou k dispozici
 • zajistit pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci
 • do 5 dnů od data konání závodů zaslat určené osobě soubor s výsledky závodu v předepsaném tvaru (viz příloha č. 1) a seznam měřených psů pro zařazení do databáze (příloha č. 3)
 • do 15 dnů vyúčtovat odvod ze závodu podle samostatného normativu
 • nejpozději poslední den závodu vyplatit finanční náležitosti delegovanému rozhodčímu, popř. se souhlasem rozhodčího nejpozději do 5 následujících dnů zaslat tyto finanční náležitosti delegovanému rozhodčímu na jeho bankovní účet; nesplnění této povinnosti znamená postih podle bodu 1.1 tohoto odd.

5.5 Pořadatel i rozhodčí mají právo kdykoliv vyloučit tým ze závodu, mají-li pochybnosti o zdravotním stavu psa, v případě nevhodného chování psovoda či závodníka ke psu či k rozhodčímu, a také pro nesportovní chování závodníka. O takovém vyloučení či jakémkoliv protestu pořadatel neprodleně po závodě informuje výbor

5.6 Pořadatel má právo změnit termín konání závodu, případně závod zrušit, je však povinen o takové skutečnosti neprodleně informovat výbor KAČR, rozhodčího a závodníky. Pořadatel je v takovém případně povinen se řádně se závodníky vypořádat způsobem, který uvede v propozicích závodu. Vypořádání s rozhodčím v případě zrušeného závodu upravuje normativ společně s odměnami za posuzování.

5.7 Pořadatel má právo zkontrolovat tetování nebo číslo čipu

6 Rozhodčí

6.1 Činnost rozhodčích je upravena Řádem rozhodčích agility ČR.

6.2 Rozhodčí má nárok na úhradu nákladů ve výši dohodnuté předem s pořadatelem. Doporučená výše vyrovnání je uvedena v samostatném normativu.

6.3 Rozhodčí je povinen řídit se při posuzování platnými normativy Vyskytnou-li se při akci nedostatky, je povinen na ně upozornit pořadatele akce a současně o tom písemně informovat výbor KAČR a komisi rozhodčích.

6.4 Maximální počet běhů posouzených jedním rozhodčím během jednoho soutěžního dne je 240. Do tohoto počtu se nezapočítávají běhy rozhodčích, kteří se závodu účastní v souladu s bodem 2.3.5 tohoto řádu. Jakékoliv navýšení je možné pouze se souhlasem delegovaného rozhodčího.

7 Pomocníci rozhodčího a další osoby, potřebné pro řádný průběh závodu

 • 2 asistenti rozhodčího - zapisují rozhodnutí rozhodčího během posuzování; úkolem prvního je oznamovat trestné body, které rozhodčí signalizuje, druhému, který je zapisuje do připravených seznamů
 • 2 časoměřiči - jeden hlavní a jeden kontrolní; pokud je k dispozici elektronická časomíra, je jeden časoměřič určen pro její obsluhu, druhý musí měřit čas ručními stopkami pro kontrolu
 • 2 sekretáři (nejméně) odpovědní za zpracování výsledků, vyplňování výkonnostních průkazů a určování pořadí
 • 3 pomocné osoby (nejméně) na parkuru odpovědné za obnovu překážek a jejich uvedení do původních pozic; doporučuje se jedna další pomocná osoba, která bude soutěžící vpouštět do, vypouštět z parkuru, a obstará odnos vodítek z prostoru startu
 • dostatečný počet pomocníků, určených pro výstavbu nebo přestavbu trati podle pokynů rozhodčího.

8 Protesty

Protesty při akci lze podat proti nedodržení ustanovení z překladu FCI reglementu, a to konkrétně části „Parkury“ a „Překážky“. Není možné podat protest proti rozhodnutí rozhodčího při posuzování soutěže. Protest se podává osobě odpovědné za závod zásadně písemně se zálohou, jejíž výši v korunách stanoví předem pořadatel (pro zahraniční účastníky je možné ji stanovit v eurech) a je zveřejněna v propozicích závodů. O oprávněnosti protestu rozhoduje osoba odpovědná za závod spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele. Je povinností pořadatele o jakémkoliv protestu a jeho výsledku písemně informovat výbor KAČR. Originál protestu musí být přiložen.

9 Odvody ze závodů agility

9.1 Pravidla pro odvody a ostatní platby ze závodů agility stanovuje výbor KAČR samostatným Odpovědnost za vyúčtování a platbu nese pořadatel závodů zastoupený osobou odpovědnou za závod.

9.2 Zahraničním účastníkem se rozumí osoba, která se prokáže výkonnostním průkazem nevydaným KAČR.

10 Sankce

10.1 Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem KAČR tyto sankce:

 • upomínka
 • pokuta
 • neuznání výsledků soutěží
 • disciplinární řízení.

10.1.1 Pokuta:

 • v případě nedodržení termínu platby odvodů o více jak 14 dní se odvody navyšují o 50 % z jejich původní výše
 • v případě nedodržení termínu odvodů o více jak 60 dní má klub právo vymáhat odvody navýšené o částku 5.000 Kč
 • v případě, že pořadatel nedodá výsledkové listiny a požadovanou dokumentaci k závodům do 60 dní od posledního dne konání závodu, má klub právo za nedodání výše uvedených podkladů vymáhat pokutu ve výši000 Kč
 • v případě, že pořadatel nedodrží dohodnutý termín výplaty a minimální výši odměny pro delegovaného rozhodčího, navyšuje se odměna rozhodčímu o 50 % z její původní výše.

III Administrativa a dokumentace závodů agility

1 Zařazení akce do termínového kalendáře a delegace rozhodčího

1.1 Osoba odpovědná za závod musí zadat závod nejméně 21 dnů před konáním akce do termínového kalendáře. V případě zahraničního rozhodčího je tato lhůta doporučena nejméně 8 týdnů před konáním Jestliže organizátor závodu zvolí lhůtu mezi 21 dny a 8 týdny před konáním akce, nemusí být zahraniční rozhodčí na tento závod delegován, v takovémto případě nese riziko výslovně organizátor závodu.

1.2 Zadáním údajů o závodu se taková osoba zavazuje ke splnění všech podmínek daných platnými normativy KAČR. Uvedením rozhodčího při zadávání závodu dává taková osoba najevo, že se s rozhodčím řádně dohodla o všech podmínkách a že rozhodčí s posuzováním závodu souhlasí.

1.3 Pokud osoba odpovědná za závod nemá práva k přímému zadání do systému databáze závodů, požádá ve stejném termínu o zařazení závodu určenou osobu písemnou Žádost musí obsahovat:

 • kontaktní údaje osoby odpovědné za závod
 • název, místo a datum konání akce
 • vypsané soutěže
 • povrch, na kterém se závod koná
 • jméno a příjmení rozhodčího (u zahraničních rozhodčích i země, ze které pochází), se kterým si dohodl posouzení závodu.

2 Výsledkové listiny

2.1 Výsledkové listiny musí obsahovat alespoň:

2.2 charakteristiku každého parkuru (typ soutěže, kategorie, výkonnostní třída);

 • standardní a maximální čas
 • počet překážek
 • délku tratě
 • údaje o týmu a číslo výkonnostního průkazu
 • dosažený čas
 • počet trestných bodů
 • výsledné pořadí
 • v případě soutěží podle výkonnostních kategorií i hodnocení.

2.3 Hodnocení

2.3.1 Soutěže rozdělené podle výkonnostních kategorií jsou hodnoceny podle celkového počtu udělených trestných bodů následovně:

 • 1 až 5,99 trestných bodů: VÝBORNÝ
 • 6 až 15,99 trestných bodů: VELMI DOBRÝ
 • 16 až 25,99 trestných bodů: DOBRÝ
 • 26 a více trestných bodů: BEZ OHODNOCENÍ

2.3.2 Celkovým počtem trestných bodů je míněn součet trestných bodů získaných při překonávání trasy soutěže a bodů udělených za překročení standardního času.

3 Výsledky

3.1 Při určování pořadí se bere v úvahu celkový počet trestných bodů (chyby a odmítnutí na trati plus chyby za překročení standardního času). V případě, že je celkový počet trestných bodů shodný, umístí se lépe rychlejší

Příklad pro trať s SCT 60 sekund

PrikladBOdy.png

4 Výkonnostní průkaz

4.1 Soutěží agility se mohou zúčastnit jen ti závodníci, kteří mají vystaven výkonnostní průkaz. Pro kategorii paragility je vystaven výkonnostní průkaz s uvedením skupiny podle pravidel Podmínkou vystavení výkonnostního průkazu pro paragility je lékařská zpráva, ve které je skupina uvedena.

4.2 Žádost o vydání výkonnostního průkazu je nutno podat nejméně měsíc před plánovanou účastí v první soutěži. Výkonnostní průkaz vystavuje osoba pověřená k tomu výborem KAČR. Výkonnostní průkaz je označen evidenčním číslem. Je nepřenosný a obsahuje údaje potřebné k identifikaci týmu, zejména:

 • údaje o psovodovi
 • údaje o psu
 • podpis osoby, která průkaz vystavila
 • podpis psovoda
 • podpis rozhodčího, který zařadil psa do velikostní kategorie, příp. zástupce KAČR v případě vystavení výkonnostního průkazu na psa, který již byl předtím zařazen do výškové kategorie v jiném týmu.

4.3 Každý pes může být zařazen pouze v jedné velikostní kategorii bez ohledu na množství vydaných výkonnostních průkazů. Případné rozpory či protesty řeší výbor KAČR. Povinností pořadatele je zapsat do výkonnostního průkazu všechny výsledky soutěží rozdělených podle výkonnostních kategorií. Zápis musí obsahovat rovněž jméno a podpis rozhodčího. Rozhodčí má právo zápisy Je-li nutné vystavit výkonnostní průkaz opakovaně (zaplnění, ztráta apod.), má stejné evidenční číslo.

4.4 Požádat o vydání výkonnostního průkazu lze vyplněním papírového formuláře (viz příloha 2) a zasláním osobě určené výborem KAČR, nebo zadáním požadovaných údajů do databáze výkonnostních průkazů, a zaplacením poplatku, jehož výši stanovuje výbor klubu. Psovod je povinen zažádat o výkonnostní průkaz nejméně jeden měsíc před jeho plánovaným použitím, aby byla zaručena dostatečná doba k jeho vystavení a zaslání majiteli. Výkonnostní průkaz předloží závodník rozhodčímu ke změření psa a zařazení do velikostní kategorie (pokud je to nutné). Osoba odpovědná za závod je povinna zajistit vyplnění formuláře o měření psů (příloha č. 3). Po skončení závodu musí být seznam doručen osobě určené výborem KAČR.

Ve výkonnostním průkazu týmu, který soutěží v paragility musí být vyznačena skupina podle klasifikace PAWC (P-1, P-2, ….)

5 Postup při zařazení psa do kategorie

5.1 Psovod, jehož pes ještě nebyl zařazen do velikostní kategorie, je povinen na prvním závodu, kterého se jako tým účastní, nahlásit tuto skutečnost při prezenci pořadateli, požádat o přeměření a zároveň odevzdat výkonnostní průkaz, do kterého bude zapsána naměřená výška, popř. vyznačena velikostní kategorie Pokud psovod psa nechce přeměřit, nahlásí i tuto skutečnost pořadateli, ten obratem vyznačí v jeho výkonnostním průkazu velikost Large a do seznamu měřených psů zapíše velikost LA a poznámku „bez měření“. Výsledek měření pořadatel zapíše do výkonnostního průkazu a do seznamu měřených psů. Pokud byl pes zařazen do velikostní kategorie, ale psovod se domnívá, že jeho pes by měl být zařazen do velikostní kategorie jiné, může jednou požádat o opakované přeměření a zařazení do velikostní kategorie. Může tak učinit na témže závodu, pokud je přítomen další rozhodčí. Tento další rozhodčí nemusí být na tento závod delegován. Může tak učinit také na nejbližším dalším závodu, kterého se v České republice účastní a je na něj delegován jiný rozhodčí než ten, který už psa do velikostní kategorie zařadil. V tomto případě pes nesmí startovat na závodu, na kterém byl měřen poprvé a s výsledkem tohoto měření psovod nesouhlasil, bez nároku na vrácení startovného. Naměřená výška bude do výkonnostního průkazu i do seznamu měřených psů pořadatelem zapsána s poznámkou „psovod nesouhlasí“, nebude ale nijak vyznačena velikostní kategorie. Jestliže na tomto závodu pes vystartuje, je tato skutečnost považována za souhlas psovoda se zařazením psa do velikostní kategorie podle prvního měření a bude mu takto vyznačena i ve výkonnostním průkazu a v databázi. Pokud bude opakované měření natolik odlišné, že umožní zařadit psa do jiné velikostní kategorie, bude pes zařazen podle tohoto druhého měření, pořadatel zapíše do výkonnostního průkazu i seznamu měřených psů tuto druhou naměřenou výšku a podle ní vyznačí i velikostní kategorii. Pokud rozhodčí není přes veškerou snahu schopen psa změřit (např. když pes odmítá stát nebo je agresivní), označí jej za nezměřitelného. Takový pes se potom nesmí zúčastnit závodu (bez nároku na vrácení startovného), před kterým je měřen, může však být předveden k novému přeměření při kterémkoliv dalším závodě, na který je přihlášen.

5.2 Žádá-li psovod o vydání výkonnostního průkazu pro psa, který je nebo byl součástí jiného týmu (psovod+pes) a výkonnostní průkaz na tento tým byl v minulosti již vydán, je povinen uvést ve své písemné žádosti číslo tohoto výkonnostního průkazu.

5.3 Jestliže je na měřeného psa vystaveno více výkonnostních průkazů (s více psovody), je možné, aby psovod při prvním (případně druhém) měření požádal o vyznačení velikostní kategorie ve všech těchto vystavených výkonnostních průkazech.

5.4 Pes, který byl na závodech určených výborem KAČR (např. kvalifikačních závodech) přeměřen a zařazen do určité velikostní kategorie, musí následně startovat v této velikostní kategorii na všech dalších závodech, a proti tomuto zařazení není odvolání přípustné, může ho změnit pouze přeměření a případné přeřazení do jiné kategorie na vrcholné mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ).

5.5 Pes, který byl na vrcholné mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) přeměřen a zařazen do určité velikostní kategorie, musí následně startovat v této velikostní kategorii na všech dalších závodech Proti přeměření na mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) se nelze odvolat. Pokud byl v rámci takovéhoto měření přeřazen do jiné výškové kategorie, než ve které doposud soutěžil, nebudou dosavadní výsledky psa anulovány, psovodi jsou však povinni dodat výboru KAČR všechny výkonnostní průkazy vystavené na tohoto psa k vyznačení nové velikostní kategorie, a to nejpozději do 3 měsíců od přeřazení psa do jiné velikostní kategorie.

6 Odvolání proti zařazení psa do kategorie

6.1 Proti zařazení psa do velikostní kategorie je možné podat odvolání (vyjma přeměření podle bodu 5.4 tohoto řádu), a to jak ze strany jeho psovoda, tak ze strany jakékoliv jiné osoby, která se zařazením psa do velikostní kategorie nesouhlasí. Odvolání musí být zasláno písemně výboru KAČR a musí být podloženo poplatkem 1.000 Kč zaslaným na bankovní účet KAČR. Tento poplatek je vratný pouze psovodovi (nikoliv jiné osobě, která podala odvolání proti zařazení psa do kategorie), a to pouze v případě, že se toto odvolání ukáže jako opodstatněné.

6.2 Výbor KAČR rozhodne, jakým způsobem a kdy bude pes znovu přeměřen, a neprodleně o tom informuje Do doby přeměření startuje pes v té kategorii, do které byl zařazen. V případě, že se odvolání ukáže jako opodstatněné, je pes přeřazen do odpovídající velikostní kategorie. Proti výsledku tohoto přeměření se již nelze žádným způsobem odvolat. Jediné možné přeměření je pouze při účasti na MS, EO, EOJ.

6.3 V těchto případech nebudou dosavadní výsledky psa anulovány, psovodi jsou však povinni dodat výboru KAČR všechny výkonnostní průkazy vystavené na tohoto psa k vyznačení nové velikostní kategorie, a to nejpozději do 3 měsíců od přeměření

IV Mistrovské soutěže a významné akce agility

Níže uvedených závodů se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP i bez PP, není-li v popisu závodu uvedeno jinak.

1 Mistrovství České republiky v agility

Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky v agility (dále jen MČR) určuje každoročně výbor KAČR. MČR (vyjma MČR paraagility) je pořádáno každoročně. Mohou se ho (bez nároku na titul) zúčastnit i zahraniční závodníci. Hlavním organizátorem je KAČR. MČR musí být zařazeno do termínového kalendáře akcí agility, v tomto termínu nemusí být delegován na jiné závody agility český rozhodčí, ledaže s tím výslovně bude souhlasit. Za mistrovské závody se považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se zvlášť v soutěži družstev, v soutěži jednotlivců a v soutěži paragility (pokud je pořádáno).

2 Mistrovství České republiky mládeže v agility

Mistrovství České republiky mládeže v agility je pořádáno každoročně, kvalifikační kritéria a kritéria pro zařazení mládeže do věkových kategorií určuje výbor KAČR. Mohou se ho (bez nároku na titul) zúčastnit i zahraniční účastníci. Hlavním organizátorem je KAČR. Za mistrovské závody se považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se zvlášť v soutěži družstev a soutěži jednotlivců.

3 Mistrovství světa FCI a vrcholné mezinárodní závody s účastí reprezentace ČR

Soutěže pořádané pod záštitou FCI: MS, EO, EOJ, PAWC mají svůj vlastní reglement, z něhož vyplývají i podmínky účasti. Podmínky kvalifikace pro zařazení do reprezentace ČR určuje výbor KAČR, případně ve spolupráci s manažerem reprezentace. Složení reprezentace pro vrcholné mezinárodní akce agility schvaluje výbor KAČR na návrh manažera reprezentace.

4 CACAg (Čekatelství šampióna ČR v agility)

Vybrané závody v České republice, na kterých bude titul udělován (max. 6x do roka), potvrzuje výbor KAČR na základě žádosti pořadatele. Po splnění podmínek pro udělení titulu Šampióna ČR dané Soutěžním řádem KAČR může čekatel požádat výbor KAČR o přiznání titulu Šampión ČR v agility.

5 CACIAg

O pořádání závodu se zadáváním tohoto titulu je nutno požádat výbor KAČR. Pravidla pořádání takového závodu jsou dána normativem FCI. Výsledková listina závodu CACIAg musí být vyhotovena v české i anglické verzi a musí obsahovat nadpisy, pořadí, startovní číslo, jméno psovoda, celé jméno psa (i s chovatelskou stanicí), plemeno atd. Závod musí být posuzován mezinárodním rozhodčím FCI.

6 Mistrovství plemene

Uspořádání mistrovského závodu kteréhokoliv plemene je plně v kompetenci příslušného pořadatele. Doporučuje se požádat o spolupráci klub chovatelů tohoto plemene.

V Tituly zadávané v agility

1. Mistr České republiky v agility a paragility

Titul může získat pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství České republiky v agility. Uděluje se zvlášť v každé velikostní kategorii, zvlášť v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev a v soutěži paraagility. Druhý občan/družstvo v pořadí z ČR získává titul 1. Vicemistr České republiky, třetí v pořadí titul 2. Vicemistr České republiky.

2 Mistr České republiky mládeže v agility

Titul může získat pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství České republiky mládeže v agility. Uděluje se zvlášť v každé velikostní kategorii a věkové kategorii v soutěži jednotlivců a družstev. Druhý občan/družstvo v pořadí z ČR získává titul 1. Vicemistr České republiky mládeže, třetí v pořadí titul 2. Vicemistr České republiky mládeže.

3 Národní šampión agility

Titul lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství CACAg. nejméně od dvou různých rozhodčích. Mezi zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout nejméně jeden rok a den. K čekatelství musí být ještě přiloženo výstavní ocenění z národní nebo mezinárodní výstavy s hodnocením minimálně velmi dobrý. Čekatelství CACAg. a Res. CACAg. je udělováno pouze psům s průkazem původu na závodech schválených výborem KAČR. Titul získává vítěz součtu závodů Agility + Jumping v každé z velikostních kategorií. Oba závody musí proběhnout v rámci jedné akce, maximálně během 48 hodin. Na titul má nárok pes, který získá v součtu obou závodů maximálně 5,99 trestného bodu; totéž platí pro druhého psa v pořadí. Druhý v pořadí může získat Reserve CACAg., který platí jako CACAg. v případě vítězství psa, který je držitelem titulu Národní šampión agility.

4 Mezinárodní šampión agility

Titul lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství CACIAg. nejméně ve dvou různých státech od dvou různých mezinárodních rozhodčích. Mezi zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout nejméně jeden rok a jeden den. K čekatelství musí být ještě přiloženo výstavní ocenění z mezinárodní nebo národní výstavy psů s hodnocením minimálně dobrý. Čekatelství CACIAg. a Reserve CACIAg. je udělováno pouze psům s průkazem původu plemen uznaných FCI na závodech schválených FCI. Závodu se smí zúčastnit pouze týmy výkonnostní kategorie A3 plemen uznaných FCI. CACIAg. je udělen vítězi v každé z velikostních kategorií. Druhému v pořadí se zadává Reserve CACIAg., který platí jako CACIAg. v případě vítězství psa, který je držitelem titulu Mezinárodní šampión agility.

5 Šampión A3

O přidělení titulu A3Ch je potřeba zažádat pomocí formuláře zaslaného poštou, nebo elektronicky výborem pověřené osobě. Šampiónem A3 se stává tým, který se ve třech po sobě jdoucích letech umístí v soutěži agility výkonnostní kategorie A3 nejméně devětkrát nejhůře na třetím místě bez trestných bodů u minimálně dvou různých rozhodčích v každém roce. Mezi prvním a čtvrtým takto započítávaným umístěním musí uplynout doba alespoň 12 měsíců, mezi prvním a sedmým minimálně 24 měsíců a deváté započítávané umístění nesmí být později než třicet šest měsíců od prvního. Titul je doživotní, má zkratku A3Ch a je součástí jména psa.

6 Síň slávy

Do Síně slávy může být uvedena jakákoliv osoba (i cizinec), která se výjimečným způsobem zasloužila o rozvoj agility v ČR. Návrh na uvedení do Síně slávy může podat kterýkoliv člen KAČR. Výbor KAČR předloží všechny navržené kandidáty ke schválení nejbližší členské schůzi. Výbor může nedoporučit přijetí navrhovaných osob.

7 Cena Fair Play

Ocenění může obdržet jakýkoliv člen KAČR, který vykonal skutek v duchu fair-play. Návrh může podat kterýkoliv člen KAČR s jasným popisem a odůvodněním skutku. Cenu uděluje výbor KAČR.

VI Výklad Soutěžního řádu

Veškerý výklad k tomuto Soutěžnímu řádu včetně případných nejasností a skutečností neošetřených tímto Soutěžním řádem podává výbor KAČR.


Vysvětlivky pojmů ze soutěžního řádu

 • Březí fena - březí fenou se rozumí fena od okamžiku nakrytí, v případě krytí opakovaného během několika dnů, počítá se okamžik krytí 1. den tohoto krytí.
 • Věk psa 18 měsíců nebo více v den konání soutěže - start psa na prvních závodech je možný následující den po dovršení věku 18 měsíců psa. Příklad: Pes, který se narodil 1. 1., může startovat následující rok 2. 7.
 • Soutěž - soutěží se rozumí jednotlivý běh, který je součástí závodu.
 • Závod - závodem se rozumí akce agility zařazená v termínovém kalendáři KAČR, jež se skládá z jednoho či více závodních dní. V jednotlivé dny se může konat jedna či více soutěží. Termín závod či agility akce mají pro účely soutěžního řádu stejný význam.
 • Rozhodčí - rozhodčím bez další specifikace se rozumí český rozhodčí agility. Mezinárodní rozhodčí - rozhodčí, který je řádně delegován členským subjektem Mezinárodní kynologické federace (FCI) a je oprávněn posuzovat národní i mezinárodní závody agility. Zahraniční rozhodčí - osoba s licencí rozhodčího, udělenou členským subjektem Mezinárodní kynologické federace (FCI), který však nemusí být mezinárodním rozhodčím. Na všechny zmíněné se vztahuje odd. II bod 1.4 a bod 3.6 bez rozdílu.
 • Omezení startu v soutěžích Agility úrovně 2 nebo 3 jinak než maximálním počtem účastníků, pak jsou tyto soutěže považovány hry, nejsou zapisovány do VP a nemohou být započítávány pro splnění podmínek přestupu do A3 nebo získání A3Ch. Pokud pořadatel omezí zkoušky úrovně A2 a A3 např. věkem psovoda nebo plemenem apod., nemůže být tato zkouška započítávána do postupu do A3 nebo A3Ch., protože tato soutěž není otevřená všem účastníkům, kteří by v ní mohli soutěžit a popř. i předstihnout tým, který splňuje omezení daná pořadatel. Omezit počet startujících pořadatelem není tímto nijak