Stanovy Klubu

Stanovy Klubu

Článek 1. - Vznik, název a sídlo Klubu agility České republiky

 1. Klub agility České republiky (dále jen Klub) byl založen na ustavující členské schůzi dne 4. 6. 1992 v Říčanech.
 2. Název klubu zní: Klub agility České republiky, z. s., zkrácený název: KAČR.
 3. Sídlem klubu je Praha, U Pergamenky 3, l70 00 Praha 7.

Článek 2. - Právní postavení Klubu

 1. Klub je dobrovolným sdružením příznivců agility.
 2. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Článek 3. - Činnost Klubu

 1. Činnost Klubu se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními normativy Klubu.
 2. Veškerá činnost Klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 4. - Předmět činnosti Klubu

 1. Činnost Klubu je ryze zájmová a veřejně prospěšná a nevýdělečná.
 2. Klub se zabývá organizací, propagací a koordinaci veškeré činnosti se vztahem k agility a dalším sportům.
 3. Klub vydává normativy pro sportovní činnost agility, které vychází z mezinárodních pravidel agility a jejich aktualizací. Klub zajišťuje nejnovější vydání českého překladu Řádu agility FCI a jednotný výklad pravidel na území České republiky.
 4. Klub dbá na to, aby soutěže agility probíhaly ve smyslu daných ustanovení a norem vydaných Klubem.
 5. Klub zastupuje své členy ve vztahu k FCI, ČMKU, ČKS a jiným kynologickým organizacím a hájí zájmy svých členů a zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.
 6. Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubových internetových stránek, případně jiných medií. Podporuje vydávání kynologických publikací, řádů a tiskopisů týkajících se agility.
 7. Klub umožňuje svým členům sdružovat se v oblastních skupinách.
 8. Klub může provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost, související s jeho posláním.

Článek 5. - Podmínky členství

 1. Členem Klubu může být každá osoba bez ohledu na státní příslušnost.
 2. Osoby, které nedosáhly zletilosti, se mohou stát členy Klubu, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zákonný zástupce.
 3. Každý člen KA ČR může navrhnout členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj agility. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky, členství je doživotní.

Článek 6. - Vznik členství

 1. Klub přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku a zaplacení zápisného.
 2. Členství v Klubu vzniká nejdříve dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok.
 3. Člen, vyloučený z Klubu, může být znovu přijat do Klubu nejdříve po uplynutí dvou let ode dne jeho vyloučení.
 4. O přijetí do Klubu rozhoduje výbor Klubu.

Článek 7. - Zánik členství

 1. Členství v Klubu zaniká:
 2. Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok. Zaplatí-li člen příspěvek po termínu stanoveném výborem Klubu, je člen povinen zaplatit spolu s řádným příspěvkem znovu zápisné, jako by se přihlašoval do klubu poprvé. Výši zápisného stanovuje členská schůze.
 3. Vyloučením člena. O vyloučení rozhoduje výbor Klubu.
 4. Vystoupením člena z Klubu na základě písemného prohlášení člena, zaslaného výboru Klubu (dobrovolné ukončení členství).
 5. Úmrtím člena.

Článek 8. - Práva a povinnosti členů

Členové mají právo:

 • účastnit se členské schůze,
 • hlasovací právo mají jen členové, kteří nejpozději v den konání členské schůze dosáhli věku 15 let,
 • volit do orgánů Klubu,
 • být voleni do orgánů Klubu, pokud nejpozději v den konání členské schůze dosáhli věku 18 let,
 • využívat výhod, poskytovaných Klubem,
 • podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy na členy výboru a členy kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“),
 • odvolávat se proti rozhodnutí výboru Klubu ke členské schůzi,
 • účastnit se akcí pořádaných Klubem,
 • být informováni o činnosti a hospodaření Klubu.

Členové jsou povinni:

 • platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu stanoveném výborem Klubu,
 • jednat v zájmu Klubu a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit Klubu škodu či poškození dobrého jména Klubu,
 • hlásit výboru Klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů,
 • řídit se platnými normativy Klubu, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru.

Článek 9. - Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou:

 1. Členská schůze – nejvyšší orgán
 2. výbor Klubu – statutární orgán
 3. Kontrolní a revizní komise

Článek 10. - Členská schůze

 1. Je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji členové Klubu, přítomni na jejím zasedání.
 2. Na členské schůzi uplatňují členové Klubu svá práva řídit záležitosti Klubu a kontrolovat činnost Klubu.

Článek 11. - Postavení a působnost členské schůze

Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

 • přijímat a měnit Stanovy Klubu,
 • volit a odvolávat členy výboru a KRK, schvalovat návrh delegáta Klubu do komise agility FCI,
 • zrušit, změnit či doplnit rozhodnutí výboru a KRK, která se týkají koncepčních otázek a hospodaření Klubu,
 • stanovit výši členských příspěvků a odvodů ze závodů,
 • rozhodovat o zániku Klubu a rozdělení jeho majetku.

Článek 12. - Svolání členské schůze

 1. Členskou schůzi svolává výbor Klubu zveřejněním pozvánky na internetových stránkách Klubu a případně rozesláním elektronickou poštou nejméně jeden měsíc před dnem konání členské schůze.
 2. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a návrh programu jednání.
 3. Výbor je případně povinen doplnit navrhovaný program jednání členské schůze o body, požadované KRK.
 4. Řádnou členskou schůzi svolává výbor Klubu jedenkrát ročně. Bude-li na členské schůzi probíhat volba členů výboru a KRK, je tato členská schůze volební členskou schůzí a má stejné postavení a působnost jako členská schůze.
 5. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů starších 15 let ke dni podání návrhu, a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení platné žádosti.
 6. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky, které přesahují kompetence výboru Klubu.

Článek 13. - Účast a hlasování na členské schůzi

 1. Členská schůze je veřejná, tzn. že se jí mohou zúčastnit i nečlenové Klubu.
 2. Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Klubu a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Může tak činit pouze osobně.
 3. Každý člen, kteıý nejpozději v den konání členské schůze dosáhl věku 15 let, má jeden hlas.
 4. Zastupování členů na základě plné moci je nepřípustné.

Článek 14. - Jednání členské schůze

 1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda Klubu, popř. jiný pověřený člen výboru. Členská schůze volí zapisovatele, komisi návrhovou, komisi mandátní a volební. Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. Komise mandátní může plnit funkci komise volební.
 2. O průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který je po předložení členské schůzi a jeho schválení uložen u jednatele Klubu a zveřejněn na internetových stránkách Klubu. Kopie zápisu je přístupná každému členovi, který o to požádá.

Článek 15. - Rozhodování členské schůze

 1. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub závazná. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li ve stanoveném začátku členské schůze přítomna nadpoloviční většina řádných členů KA ČR. Není-li tomu tak, posouvá se začátek o 30 minut. Po této době je prohlášena členská schůze za usnášeníschopnou bez ohledu na počet přítomných řádných členů.
 2. Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu a jejich pořadí.
 3. Po schválení programu může členská schůze opětovně rozhodnout o změně programu pouze tehdy, jestliže s projednáním těchto záležitostí souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů.
 4. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak, nebo pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.
 5. Volba členů výboru a členů KRK Klubu je vždy tajná.
 6. Členská schůze hlasuje nejprve o protinávrzích tak, jak byly vzneseny a pak o návrhu výboru. Hlasuje se o všech podaných návrzích a vítězným se stane ten, pro který hlasovalo nejvíce přítomných členů. Hlasuje se jen způsobem „kdo je pro“.
 7. Členská schůze může rozhodnout o zrušení Klubu a o rozdělení jeho majetku a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. V ostatních hlasováních stačí prostá většina přítomných hlasů, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak.

Článek 16. - Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí.
 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně z pěti členů. Počet členů výrobu musí být vždy lichý. Člen výboru nemůže být zároveň členem KRK KAČR.
 3. Členové výboru jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena.
 4. Funkční období výboru je dva roky a končí zvolením nového výboru na členské schůzi. Pokud je termín konání volební členské schůze po uplynutí 731 dnů od zvolení výboru, je po této době výbor pověřen pouze řízením Klubu a nesmí v této době učinit žádná rozhodnutí, související s majetkem a existencí Klubu. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období. Pokud tak výbor neučiní, svolá členskou schůzi předseda KRK.
 5. Zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu a určí ostatní funkce. Při volbě nebo odvolání předsedy dotyčná osoba nehlasuje.
 6. Člen výboru se může vzdát své funkce písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru a členům kontrolní a revizní komise. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal, a nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy se funkce vzdal.
 7. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může kooptovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena buď schválí nebo zvolí člena nového.
 8. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let a jsou veřejné.
 10. Výbor vydává vlastní jednací řád, kterým se upravuje způsob jeho jednání.
 11. Jednání výboru se mají právo zúčastnit členové KRK, mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem.
 12. Jednání výboru se mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání.
 13. Členové výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu, stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
 14. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními členské schůze.

Článek 17. - Působnost výboru

Do působnosti výboru náleží zejména:

 • svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat,
 • předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků Stanov,
 • plnit usnesení členské schůze,
 • zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
 • rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu podle usnesení členské schůze,
 • zodpovídat za finanční hospodaření Klubu,
 • zajišťovat školení rozhodčích a jmenovat rozhodčí,
 • schvalovat pořadatele závodů CACAg a CACIAg, stanovovat a schvalovat termíny jejich pořádání,
 • rozhodovat o nominaci týmů na mistrovství světa a další mezinárodní akce, jichž se účastní česká reprezentace jako celek,
 • organizovat národní mistrovství ČR a stanovovat termíny jejich pořádání,
 • zajišťovat kontakt Klubu s delegátem v komisi pro agility FCI a případně kynologickými organizacemi,
 • vést kalendář akcí agility v ČR a delegovat rozhodčí,
 • navrhovat kandidáta na delegáta pro komisi agility FCI za ČR a tento návrh předložit členské schůzi ke schválení. Po schválení návrhu delegáta v komisi agility FCI pro předat jméno navrhovaného kandidáta na ČMKU s žádostí o zajištění členství tohoto navrženého delegáta v komisi,
 • projednávat podněty a stížnosti členů,
 • zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise.

Článek 18. - Kontrolní a revizní komise

 1. KRK je orgánem Klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost Klubu. Členem KRK může být pouze fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. Členové KRK jsou voleni členskou schůzí. Zvolení členové si zvolí svého předsedu.
 2. KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně členem výboru klubu.
 3. Členové KRK jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena.
 4. Funkční období KRK končí po uplynutí dvou let a nekončí dříve, než je zvolena nová KRK.
 5. KRK odpovídá za svoji činnost členské schůzi a je jí povinna předložit svoji zprávu. Člen KRK se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným předsedovi KRK. KRK kooptuje chybějícího člena KRK s mandátem do další členské schůze, která pak jeho funkci potvrdí nebo zvolí jiného. Pokud na svoji funkci rezignuje předseda KRK, pak musí svou rezignaci písemně zaslat předsedovi výboru Klubu. KRK si pak zvolí nového předsedu a kooptuje chybějícího člena. Pokud rezignují na svoji funkci dva členové, musí být svolána mimořádná členská schůze s jediným bodem programu - volbou nové KRK.
 6. KRK se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. KRK je usnášení schopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné pouze v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů KRK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.
 7. O průběhu jednání KRK se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.
 8. KRK se řídí jednacím řádem, kterým se upravuje způsob jejího jednání. Členové KRK jsou oprávnění kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření Klubu a stav majetku Klubu.
 9. KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje členskou schůzi a výbor Klubu. Rozdělením činnosti KRK není dotčena odpovědnost členů KRK, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnost.
 10. Členové KRK odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu, stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu více členů KRK, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
 11. KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními členské schůze.

Článek 19. - Působnost kontrolní a revizní komise

Do působnosti KRK náleží zejména:

 • kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, planých stanov Klubu a dalších normativů klubu a usnesení členské schůze,
 • seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti,
 • předkládat členské schůze svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 • KRK je povinna dodržovat zákon číslo 101/2002 Sbírky „O ochraně osobních údajů.“

Článek 20. - Jednání a podepisování za Klub

 1. Za Klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Klubu, jako jeho statutární orgán. Za Klub jedná vždy předseda a jeden člen výboru nebo místopředseda a jeden člen výboru.
 2. Výbor může určit, ve kterých věcech může za Klub jednat pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.
 3. Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Klubu připojí svůj podpis předseda a jeden člen výboru nebo místopředseda a jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může za Klub podepisovat pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.
 4. Pro zajištění efektivní činnosti Klubu jsou zřízeny nástroje elektronického bankovnictví. O jejich použití rozhoduje výbor Klubu. Osoby, oprávněné těmito nástroji disponovat, musí mít s Klubem uzavřenou smlouvu o hmtotné odpovědnosti.

Článek 21. - Zánik Klubu

 1. O zániku Klubu rozhoduje členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Jinak, než rozhodnutím členské schůze, může dojít k zániku Klubu jen stanoví-li tak zákon.
 2. Spolu s rozhodnutím o zániku Klubu rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty Klubu v souladu s obecně závaznými předpisy.

Článek 22. - Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně platnými zákony a nařízeními.
 2. V případě, že některé ustanovení Klubu se, at' už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledeın k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov Klubu touto skutečností nedotčena.

Článek 23 - Změna stanov

 1. O doplnění nebo změně stanov Klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu může podat jakýkoliv člen KA ČR. všechny návrhy na doplnění nebo změnu stanov Klubu předá výbor členské základně písemně, a to nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání.
 3. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli Klubu na ustavující valné hromadě, konané dne 4. 6. 1992 v Říčanech a upraveny členskými schůzemi, konanými v Praze 10-Kolovratech dne 12. 11. 1994, v Havlíčkově Brodě dne 15. 2. 1997, v Praze 10-Kolovratech dne 28. 3. 1999, v Choceradech dne 17. dubna 2009 a v Praze dne 29. listopadu 2014.
 4. Tyto upravené stanovy nabývají platnost a účinnost dnem, následujícím po dni jejich schválení členskou schůzí.