45 - Výběrové řízení na manažera reprezentace na MS a EO v roce 2012

Obsah:
 

Výběr manažera reprezentace EO a MS

S cílem zajistit pro členy Klubu agility co nejlepší řešení a s vědomím, že mezi členy KAČR jsou velmi schopné a zkušené osoby hledáme MANAŽERA REPREZENTACE PRO EO a MS FCI 2012.

Základní požadavky na osobu manažera:

 • členství v KA ČR

 • stáří minimálně 21 let v okamžiku podání nabídky do tohoto výběrového řízení

 • bezúhonnost

Požadavky na obsah nabídky do výběrového řízení:

 • předložení koncepce výběru reprezentantů, která nebude porušovat platné zákony, popis způsobu realizace této koncepce a rozpočet nákladů na ni, který bude pro KA ČR akceptovatelný

 • předložení seznamu požadavků na technické a materiální zabezpečení celé přípravy i startu na MS a EO

 • předložení koncepce organizace technického zajištění celé přípravy i startu reprezentantů na MS a EO, vedení kolektivu reprezentantů a jejich přípravy až po absolvování MS

 • doložení případných zkušeností s činností, která je předmětem tohoto výběrového řízení

 • prohlášení o respektování podmínek, stanovených případnou smlouvou se sponzorem reprezentace, zajištěným výborem KAČR, týkajících se prezentace sponzora.

Součástí koncepce může být využití termínů, vyhrazených pro přípravu reprezentace podle termínového kalendáře KA ČR, není to však podmínka nutná.

Výbor se manažeru zavazuje:

 • maximálně podpořit jeho koncepci

 • zajištit financování podle předloženého rozpočtu nákladů

 • zabezpečit technickou pomoc podle dohody

 • nominaci reprezentantů, sestavenou v souladu s koncepcí, považovat za přijatou okamžikem zveřejnění manažerem

Způsob podání nabídek

Vyhodnocování bude anonymní. Text nabídky, splňující výše uvedené požadavky na manažera, formulujte tak, aby nebyla vaše identita podle něj odhalitelná.

Písemné nabídky umístěte do neprůhledného obalu, který zalepíte či jiným způsobem zajistíte tak, aby pokus o předčasné otevření byl jasně zřejmý a označíte nápisem „Nabídka“. Do jiného obalu stejných vlastností, ale opatřeného nápisem „Uchazeč“, vložte sepsané vaše identifikační údaje, tedy minimálně jméno a příjmení a adresu, ale žádoucí je také uvedení telefonického kontaktu a adresy elektronické pošty. Oba obaly zabalte do jedné zásilky, zásilku označte textem "MS FCI 2012" a zašlete na adresu Klub AgilityČR,Na Hroudě 12, 100 00 Praha 10 . 
Termín podání nabídek je nejpozději do 20.1.2012 - rozhoduje datum podání zásilky k přepravě.

Vyhodnocení nabídek

Do výběru nejlepší nabídky budou zařazeny ty, které budou splňovat výše uvedené požadavky 
Kriteria výběru nejlepší nabídky:

Popis kriteria

Koeficient (váha kritéria)

Ekonomické nároky na KA ČR

0,2

Ucelenost, srozumitelnost a realizovatelnost

0,5

Ekonomické nároky na uchazeče o účast na EO a MS

0,2

 

Při vyhodnocování nabídek bude použit následující postup:

Komise přezkoumá neporušenost dodaných zásilek s nabídkami, každou otevře a oba obaly v ní obsažené označí stejným číslem podle pořadí otvírání zásilek. Pak budou postupně otevřeny obaly s označením „Nabídka“ a každá jednotlivá písemnost z ní bude označena neprodleně číslem, shodným s číslem použitým na označení obalu.

Vyhodnocení provede komise, sestavená ze členů výboru KA ČR a delegáta FCI. Komise nejprve zkontroluje splnění všech požadovaných kriterií a vyřadí nevyhovující nabídky. U nabídek, které splní všechny požadavky, komise ohodnotí splnění každého výběrového kriteria body v rozsahu od 1 do 10, kdy 1 bod znamená „splňuje nejhůře“ a 10 bodů znamená „splňuje bez výhrad“. Bodové hodnocení kriteria bude vynásobeno koeficientem podle tabulky a takto získané korigované body budou sečteny. Pokud se komise neshodne na bodovém hodnocení kriteria, bude vypočítá průměr bodového hodnocení každého člena komise, zaokrouhleného matematicky na celé desetiny.

Nabídka, která získá nejvyšší celkový korigovaný počet bodů, bude vyhodnocena jako nejlepší. Po vyhodnocení nabídek a určení jejich pořadí, daného počtem získaných korigovaných bodů, budou otevřeny obaly s nápisem „Uchazeč“ a přiřazeny k nabídkám podle přiřazených čísel a zkontrolováno splnění požadavků na osobu manažera. Pokud požadavky nebudou splněny, bude nabídka vyřazena.

O celém průběhu výběru bude sepsán protokol.

Zveřejněna bude tabulka, ve které bude uvedeno jméno a príjmení uchazeče, který podal nabídku, přijatou k hodnocení a pořadí úspěšnosti nabídek.

Dále budou zveřejněna jména a příjmení uchazečů, jejichž nabídky nebyly přijaty a důvod jejich nepřijetí.

Uchazeč, který podal nejlepší nevyřazenou nabídku, bude jmenován manažerem reprezentace pro EO s MS FCI 2012.

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Martina Konečná, Antonín Palata

Hlasovali proti: Zdeněk Spolek

Zdrželi se: